Vil du vite mer om grønn livsstil og fremtidens bolig? …en byggemåte som forbinder det beste fra moderne teknologi med tradisjonelle byggeteknikker, sånn som leire, halm og hamp? …basert på presise målinger og bred erfaringsviten? Det fins en egen forening for Hus og Helse: Norsk Byggbiologi Forening. Vi i BALDRON har vært med i initiativgruppen til denne Ideelle Foreningen og bidratt med organiseringen av de første utdanningskursene i Norge. Den er tilknyttet den globale foreningen for “Baubiologie     /   buidling biology” – en skattekiste av seriøs dokumentasjon for god byggeskikk, helt fra 1970! Tenk hvor mye sunnere norske hus kunne bli om vi gradvis kan spre all den gode, velutprøvde kunnskapen…. gutt_fargejustert_lowres Her finner du produkter for fremtidshuset ditt: Hamp-isolasjon, leirpuss, naturmaling, miljø-LED (verdens eneste!) etc.: Bra for Jorda, bra for din helse.   I helgene og på sommeren finner du oss i hagen vår – da er vi halmhusbyggere og  biodynamikere! Våre permakultur prosjekter er populære blant WWOOFere fra mange land.   BALDRON støtter aktivt ulike bie-prosjekter, ikke minst utdanningen “Bee-dynamic” til Ingelin Vestly. Vi er birøktere av pasjon og vil gjerne bidra til en dypere forståelse av biedøden, samt de nødvendige skrittene for et bedre samarbeid med våre flittige hjelpere. Boka “Bienes budskap”, oversatt av Marianne, er en milepæl i så måte. Den kommer ut i 2015.   Ellers sitter vi i styret for Norsk Økosamfunn Forening og engasjerer oss i mange pionerprosjekter for  en bærekraftig levemåte – også internasjonalt (spesielt Ukraina, Georgia, Romania og Tyskland). For den profilerte, tyske aktøren for friluftspedagogikk, EOS, er vi Nordisk partner.

_

__________________________________________________________________________________________

 

Want to know more about green lifestyle and future housing? … A building way that connects the best of modern technology with traditional building techniques, such as clay, straw and hemp? … Based on precise measurements and broad experience knowledge? There is a separate association for House Health: Norwegian Building Biology Association. We in BALDRON has participated in the initiative group to this Nonprofit Association and helped with the organization of the first education courses in Norway. It is affiliated with the global association for “Baubiologie / buidling biology” – a treasure trove of serious documentation for good building, from 1970! Imagine how much healthier Norwegian house could be if we can gradually spread all the good, proven knowledge …. gutt_fargejustert_lowres Here you will find products for future house: Hemp insulation, clay plaster, natural paint, environmental LED (the world’s only!) Etc. Good for the Earth, good for your health. On weekends and summer you will find us in our garden – then we halmhusbyggere and biodynamikere! Our permaculture projects are popular among WWOOFere from many countries. BALDRON actively supports various bee projects, not least education “Bee-dynamic” to Ingelin Vestly. We are beekeepers of passion and would like to contribute to a deeper understanding of biedøden, and the necessary steps for better cooperation with our diligent helpers. Boka “Bienes message”, translated by Marianne, is a milestone in this respect. It comes out in 2015. Otherwise we sit on the board of Norwegian ecocommunities Association and engage in many pioneering projects for sustainable way – also internationally (especially Ukraine, Georgia, Romania and Germany). For the profiled, German actor for outdoor education, EOS, we Nordic partner.