Vi er:

 

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. med. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se www.emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. ( se www.elsymposium.org og www.vannsymposium.no og www.husoghelse.no og www.lyskinesiologi.no )
Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.

 

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Tidlig engasjerte hun seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, mentalfelt-terapi, miljømedisin og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton, og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org og er spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly er utdannet eurytmist, har videre studier i pedagogikk, teologi, billedkunst og homeopati. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt.

Ved siden av sitt arbeid driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner og urter, sammen med sin samboer Renzo Celani.

Kleimann Sevag
____________________________________________________________________________________________________

We are:

Marianne Kleimann Sevåg
Ralph Raphael Kleimann
Ingelin Sevåg Vestly

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann is entrepreneur, therapist and network builder, with a broad academic background. He grew up on a farm, is a teacher from Germany, language forms (artistic and therapeutic use of language) from Switzerland and has also studied in the United States, Italy, Greece and Norway. Raphael is a graduate unit therapist (with Dr. med. Audun Myskja). He has worked as a therapist, teacher and tree care, with a huge commitment to agriculture. In 2000 he started research initiative fiaba about flower essences, which has since led to the development of BALDRON Mistel-Three essences. Because of his power sensitivity, he has since 2008 developed firm BALDRON to the only complete supplier of measuring instruments and protection against electromagnetic radiation (see www.emf-norge.no). Raphael is often used as a speaker and specially engaged in the organization of seminars, symposia and educational programs organized by BALDRON Nonprofit Association. (See www.elsymposium.org and www.vannsymposium.no and www.husoghelse.no and www.lyskinesiologi.no)
Ralph Raphael and Marianne are partners in life and in a variety of cultural and educational initiatives. The two share a love for Rudolf Steiner spiritual science.

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg is therapist and entrepreneur. She has worked as a teacher for 28 years, both in lower and upper secondary level, children step and kindergarten, roughly in that order, moreover with students and adults. Early engaged herself in efforts to retain six year olds in kindergarten, and published in that regard the book “amputee childhood” in 1992. In recent years she has worked increasingly in the therapeutic field, with unit therapy, mental field therapy, environmental medicine and guidance . She has been involved in educational development and research, including with a Masters in Environmental educaton, and held numerous lectures and seminars. Marianne is the initiator of the creation of Jordsamvirket and Black Earth Fund, see www.freearth.org and is particularly interested in everything that grows, of landscape development, agriculture and ecological houses, children and toddlers families situation in general.

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly graduated eurytmist, further studies in pedagogy, theology, art and homeopathy. She currently works with the structure of environmental medicine education in Norway, while she runs clinic for testing and detoxification by and in collaboration with Dr. Klinghardt.

Alongside her work, she runs her little cottage farm with horses, sheep, chickens and herbs, along with his partner Renzo Celani.
Kleimann Sevag