Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse. Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og sammensatte helseproblemer. Vi legger det gjerne på stress og tenker at “Nå trenger jeg en ferie!” Det er ikke alltid det hjelper med en ferie… Har du tenkt på at slike symptomer kan skyldes miljøbeølastninger som stråling, dårlig inneklima, muggsopp, kjemisk belastning og tungmetallforgiftning, gjerne i synergi med en underliggende infeksjon? BALDRON får daglig henvendelser fra mange som sliter med helse. Vi hjelper med råd og veiledning, vi kan tilby en miljømedisinsk testing – og vi skaffer en lang rekke hjelpemidler. Det går an å få det bedre! Det er mye vi kan gjøre selv – med utgangspunkt i å redusere miljøbelastningene hjemme og på arbeidsplassen og samtidig jobbe med egen basishelse. Det handler ikke om å måtte melde seg ut av samfunnet, det handler om å finne bedre måter å organisere sin omgivelse og ta grep om egen helse. BALDRON hjelper deg å finne veien til bedre helse og velvære!

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Man is landed in radiation field. Surrounded by electricity and high frequency radiation, we have received a number of new opportunities. Simultaneously this provides challenges to our health. Increasingly multi experiencing sleep problems, difficulty concentrating, headache, indigestion, eye ailments and other more or less diffuse and complex health problems. We put it like to stress and think “Now I need a vacation!” It is not always it helps with a holiday … Have you thought that such symptoms may be due miljøbeølastninger as radiation, poor indoor air quality, mold, chemical stress and heavy metal poisoning, often in synergy with an underlying infection? BALDRON receive daily inquiries from many who are struggling with health. We help with advice and guidance, we can provide an environmental medical testing – and we provide a wide range of utilities. It is possible to get better! There is much we can do yourself – based on reducing environmental impact at home and at work while working with own basic health. It’s not about having to withdraw from the community, it is about finding better ways to organize their environment and take hold of their own health. BALDRON helps you find your way to better health and wellness!