BALDRON i skogen – BALDRON in the Woods – BALDRON im Wald

posted in: Forside, Nyheter 0

I disse vårdager er det en sann fryd å rusle ned til BALDRON-butikken; Omgitt av ivrig kvitrende fugler og duft av skog og blomster, føles det som et privilegium. Det var en lang prosess å flytte fra Fastingsgate og for mange av kundene våre var det leit. Vi var det stedet i byen hvor det var mulig å komme for de elektrosensitive, en møteplass og et samlingspunkt. Fastingsgate ble et sted for møter og inspirasjon – men for oss måtte reisen gå videre – ut i skogen og ut i verden. English version   und  Auf Deutsch

Raphael har timeplanen full av reiser og seminarer med essensene ut i verden, hvor også Renzo drar med sine speil. Begge møter de stor interesse og bygger nettverkene sine videre der ute, sammen og hver for seg. Marianne reiser nordover til Tromsø, hvor hun er travelt opptatt med å bygge og drive barnehage, foreløpig noen dager annenhver uke. Så møtes vi i skogen hvor BALDRON bor, og hvor Ingelin og Gioja holder basen.

Siste helgen i april hadde vi besøk av snekker Anton fra Slovenia. Vi har en rekke felles bekjente, og han har bl.a. snekret inventaret til steinerskolen og barnehagen i Ljubljana og huset til Marco Pogacnik. Han kom til oss som wwoofer i høst og hjalp oss i nødens stund da vi strevde med å bygge butikken i regn og blåst. Takket være Anton fikk vi taket opp – med en steinersk sving. Nå kom han tilbake en tur for å lage tak over døra som han ikke rakk i høst. Denne gangen fikk han heldigvis oppleve Syverudskogen i sol!

Samtidig hjelper han oss med å lage prototyper for skrin til essensene våre. De blir snart satt i produksjon – sekskantede treskrin, som små bikuber. Da er vi nesten i havn med essensene våre: Det er mye som skal på plass: utstyret til å lage dem, etiketter og bøker og essenskort på ulike språk. Foreløpig er kortene oversatt og ferdig trykket på norsk, engelsk, italiensk, tysk og russisk. Oversettelsene til spansk, fransk, dansk og rumensk er snart ferdige. Boken er oversatt og trykket på russisk og kommer i ny utgave på norsk og tysk. Mye arbeid og mange hjelpere har vært i sving. Og det betyr mye! Nå kommer altså snart også skrin til settene, både de store og de små. Og essensene har et eget firma i Tyskland ved siden av vårt norske BALDRON Essentials AS, og Nicole og Tom Rotzek er våre gode hjelpere som sender ut i EU og holder orden på lager, økonomi og snart ferdig nettbutikk der.

Essensene på reise med Raphael til Russland i april – med essenskortene trykket på russisk!

Det er jo fantastisk hvordan det vokser! At essensene vil ut i verden nå, er helt tydelig. Det skjer så mye fantastisk rundt essensene på Raphaels reiser, det er som om de lange årene i klausur har bygget opp en drivkraft som nesten løper av gårde på egne ben. Kanskje er tiden snart moden for å presentere dem også i Norge, hvem vet. Foreløpig er det nok å henge fingrene i og mye som skal komme helt på plass. Spennende og gledesfylt!

BALDRON in the woods
In these days of spring it is a real pleasure to stroll down to the BALDRON store; Surrounded by keen chirping birds and scent of forests and flowers, it feels like a privilege. It was a long process to move from Fastingsgate, and for many of our customers it was a loss. We were the place in town where it was possible to come for the electrosensitive, a meeting place and a focal point. Fastingsgate became a place for meetings and inspiration – but for us the journey had to go further – into the forest and into the world.

Raphael has the schedule full of travel and seminars with the essences out to the world, where Renzo also goes with his mirrors. Both meet great interest and build their networks out there, together and separately. Marianne travels north to Tromsø, where she is busy building and running the Waldorf kindergarten, for a few days, every other week. Then we meet in the woods where BALDRON lives, and where Ingelin and Gioja hold the base.

Last weekend in April we had a visit by the carpenter Anton from Slovenia. We have a number of common acquaintances, and he has carved outfit for the Waldorf school and kindergarten in Ljubljana and the house of Marco Pogacnik. He came to us as a wwoofer this fall and helped us in the emergency when we were trying to build the shop in the rain and winds. Thanks to Anton we got the roof up – with a touch of SWaldorf to it. Now he returned for a weekend to make a roof over the door that he did not get in the fall. This time he was lucky enough to experience Syverudskogen in the sun!

At the same time, he helps us to make prototypes for the boxes for our essences. They are soon put into production – hexagonal wooden boxes, like small beehives. Then we are almost got to the harbor with our essences. There is a lot to be done: the equipment for making them, labels and books and essence cards in different languages. Currently, the cards have been translated and printed in Norwegian, English, Italian, German and Russian. The translations into Spanish, French, Danish and Romanian are soon done. The book is translated and printed in Russian and comes in new edition in Norwegian and German. A lot of work and a lot of helpers have been at work. And that means a lot! Now, soon, there are also boxes for the sets, both the big and the small ones. And the essences have got their own company in Germany beside our Norwegian BALDRON Essentials AS, and Nicole and Tom Rotzek are our good assistants who ship in the EU and keep track of inventory, economy and the soon finished online shop there.

It’s amazing how it grows! That the essences will go out in the world now is quite clear. There is so much amazing about the essences of Raphael’s travels, it’s as though the long years of clauses have built up a driving force that almost runs out on its own feet. Perhaps the time is soon ripe to present them also in Norway, who knows. At the moment, it is enough to put your fingers in and much that will come into place. Exciting and joyful!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *