| | | | | | | | |

Veier til jordens hjerte

Hvordan dyrekretsens krefter hjelper oss å stige opp som menneskehet;

foredrag og seminar med Thomas von Rottenburg & Raphael Kleimann

Tors, 27.8. 19.00 Bokhandel Astropos, Josefinesgate 12, Oslo

Essensielle oljer som hjelp for fødselen inn i en ny tiden

Foredrag av Thomas von Rottenburg; introduksjon: Raphael Kleimann

Fre, 28.8. 19.00 Oscarsgate 10, Oslo

Zodiak og mot-Zodiak i Corona-utfordringen; Slik navigerer du i din søken

Dobbeltforelesning av Thomas von Rottenburg og Raphael Kleimann

3-dagers seminar, Maon: 31. august – 2. september

 

Last ned 4 sider brosjyre her

NO_Zodiac Norway ThvR_RK 20200825 4s-web.pdf

 

download the program in english:

Zodiac Norway ThvR_RK 20200826 4s-web

 

Zodiac-kreftene er av høyeste guddommelig orden, unikt helbredende, guddommelig kreative og hver dag virksom i oss for utviklingen av menneskeheten. Lite kjent, men smertelig effektive er motstandskreftene –

mot-Zodiaken –– som også virker hver dag i hver og en av oss. Næret av vår mangel på bevissthet kan disse kreftene virke i det ubevisste, men deres dypere formål er å vekke oss. I den globale korona-situasjonen er det selvfølgelig en sterk motarbeider-Zodiac som er på jobb. Dette vesenet påvirker hver og en av oss – i ulik grad.

 

I dette seminaret vil vi arbeide med å finne og forstå vårt personlige mot-Zodiak-rom, og vi vil forandre dens skadelige dynamikk slik at vi bedre kan motta hjelpen fra de guddommelige stjernetegnene. Spesielle essensielle oljer og mistelteinessenser vil støtte oss i dette oppdraget. På denne måten kan vi bygge styrke og bevissthet for å mestre de aktuelle utfordringene. Vi gleder oss til et livlig seminar med bemerkelsesverdige gjennombrudd.

 

Thomas v. Rottenburg: Naturopat siden 1993, først i Berlin, for tiden i Slovenia.

Forfatter og foreleser. Sammen med kona Ana Pogacnik, medgründer av legingen

sentrum nær den største steinsfæren i Bosnia, i nærheten av de bosniske pyramidene.

Thomas er en kjent åndelig forsker og internasjonal forelesning, spesielt om

vesener av essensielle oljer og dyrekretsen.

Nett: thomas-von-rottenburg.de

 

Raphael Kleimann (Oslo) er lærer, terapeut og aktivist for åndelig økologi. Han er den

utvikler av Baldron MistleTree Essences og Geo-Biography healing-metoden og gir

forelesninger og kurs over hele Europa om åndelig forskning og moderne spiritualitet samt

praktisk hjelp til strålebeskyttelse, levende vann og sunne hjem.

Nett: Baldron.org YouTube: BaldronTV – Telegram: BALDRON Earth Health Co-Creation

www.baldron.org

Seminar Times: Mo & Tue 9 – 21, We 9 – 18 (no bekymringer – vi har tilstrekkelige pauser)

Undervisning:

Foredrag: 100 kr. – 3-dagers seminar: 2800 NOK (rabatt på forespørsel)

Sted:

Foredrag: Oslo, se over. Konsultasjoner: Vinterbro, 30 minutter fra Oslo sentrum.

Seminar: Oslo-omgivelser

Info, meld deg på: Friedrun Plementas 41305952 e-post: frieple@gmail.com

Side 2

Kommentarer til de åndelige fundamentene vi bygger på i forelesningene og seminarene:

 

I dette historiske øyeblikket i menneskehetens utvikling, er vi kallet til å reise oss opp for å møte utfordringene. Den eneste gangbare veien fremover, er å overvinne våre underbevisste hindringer, slik at vi blir i stand til å gi våre mest verdifulle bidrag. Ved at gruppesfæren i seminarene blir et objektivt rom der potensert vekst blir mulig, kan vi sammen danne et sterkt kar som kan åpne for og motta Kristi krefter og Sophia. De høyeste hierarkiske vesener, som zodiakens vesener eller nærmere vårt eget jeg er-det – de essensielle oljenes vesener. En avgjørende nøkkel og grunnlaget for dette arbeidet er fornemmelsen av det eteriske.

 

Vi vil gjennom seminaret ta sterke skritt inn en slik eterisk fornemmelse som gjør at vi kan la oss lede av de objektive eteriske strømmene. På den veien kan vi bestemme mellomrommene i auraen vår og erfare hva som finnes der som trenger helbredelse og

transformasjon. Vi vil skjerpe våre evner til å skille det essensielle fra det ikke-essensielle, det nyttige fra

unyttige og villedende. Det handler om å skape en trygg og sterk grunn ved å bringe en vitenskapelig presisjon og objektivitet til vår åndelige forskning.

 

Trinn inn i den nye – essensielle oljer for fødselen til den nye tiden

Torsdag, 27.8. 19.00

Eteriske oljer er levende og kloke vesener, plantene er deres mødre, men de pollineres av himmelen. Hver olje

bærer og formidler et guddommelig prinsipp, og hver tid har sine remedier. I vannskillet ved vår tids

utfordringer trenger vi spesielle oljer som kan lede oss gjennom menneskehetens død og ny fødsel. På foredraget denne torsdagen vil vi dukke dypt ned i en eterisk olje for denne nye fødselen. Vi vil også ta opp rollen til Bosnias pyramider og verdens største steinsfære i Bosnia i sammenheng med vå tids hendelser.

 

Den himmelske zodiaken og mot-zodiaken i Corona utfordringene –

slik navigerer du i din søken

Fre, 28.8. 19.00

Den globale utfordringen med Corona-krisen vekker opp skyggesiden av dyrekretsen. Bortsett fra den guddommelige

zodiaken er det også en mot-zodiak på jobb i verden og i hver og en av oss. Mens den guddommelige dyrekretsen

arbeider for utviklingen av menneskeheten og skapelsen, støter mot-zodiaken imot skapelsen, næret av vår mangel på bevissthet. Vi må vite at motkreftene spiller en viktig rolle i det store bildet av evolusjon, vekker oss til å stå opp til vårt sanne potensial. De er bare en slags ekle lærere som lyver og jukser, sammenlignet med englevesener som jobber med kjærlighet og bevissthet og alltid

respekterer vår frihet. Denne kvelden vil bringe oss til å forstå hvordan vi, gjennom då avdekke og transformere våre

personlig mot- Zodiac utfordringer, også bidrar til det gode og hjelper til med å mestre tidens utfordringer.

 

Velkommen til en kveld som åpner for nye horisonter.

Thomas von Rottenburg var en naturopat siden 1993 og forsker på nye, essensielle oljer over hele verden for de

spesielle utfordringene i vår tid. hans arbeid med transformering av mot- zodiak felt har blitt stadig viktigere,

og åpner mye sterkere for den guddommelige dyrekretsen – spesielt nyttig for å overvinne dyptliggende

underbevisste hindringer for eksempel ved traumeterapi, kreft, autoimmune sykdommer. Han bruker Soulwork til å

utforske de skjulte årsakene til et gitt problem eller sykdom. Han underviser internasjonalt om essensielle oljer og

Zodiac Medicine. Sammen med kona Ana Pogacnik holder han seminarer om geomanti i forskjellige land.

Han har skrevet “Heilkunde der ätherischen Öle” (The Healing Arts of Essential Oils) og sammen med

kona Ana og Marko Pogacnik: “Die Wahrheit aus der Zukunft – die Botschaft der bosnischen Pyramiden als

Wandlungsimpuls für die Neue Zeit. “(Sannheten kommer fra fremtiden – budskapet om de bosniske pyramider

som en impuls av endring for den nye tiden). For øyeblikket skriver han på sin nye bok om oljene for den nye tiden.

 

 

Pathways to the Heart of the Earth

How the Zodiac Forces help us ascend as Humanity

Thomas von Rottenburg & Raphael Kleimann

Steps into the New – Essential Oils for the birthing into the New Time

Lecture by Thomas von Rottenburg; introduction: Raphael Kleimann

Thu, 27.8. 19.00 Bokhandel Astropos, Josefinesgate 12, Oslo

 

The Heavenly Zodiac and the -Counter-Zodiac in the Corona Challenge –  How to Navigate the Quest

Double-Lecture by Thomas von Rottenburg and Raphael Kleimann

Fri, 28.8. 19.00 Oscarsgate 10, Oslo

3-Day-Seminar, Mo – We: Aug 31 – Sept 2, Oslo area

 

The Zodiac forces are of highest divine order, uniquely healing, divinely creative and at work every day in us for the evolution of humanity. Little known but still painfully effective  is the counter Zodiac – the forces of counter creation – also at work every day in every one of us – but they can only work subconsciously, feeding on our lack of consciousness. Their deeper purpose is to wake us up.

Of course in the global corona-situation there is a strong counter Zodiac being at work. And this being affects every one of us – to varying degrees.

In this seminar we will find and understand our personal counter Zodiac space and we will transform its detrimental dynamic so we can better receive the blessings of the divine Zodiac. Special essential oils and mistletoe essences will support us in this quest.

In this way we can build the strength and consciousness to master the current challenges. We are looking forward to a lively seminar with remarkable breakthroughs.

Thomas v. Rottenburg: Naturopath since 1993, first in Berlin,currently in Slovenia. Author and lecturer. Together with his wife Ana Pogacnik, co-founder of the healing center near the biggest stone sphere of the world in Bosnia, near the Bosnian Pyramids. Thomas is a renowned spiritual researcher and international lecture, especially about the beings of the essential oils and the Zodiac.

Web: thomas-von-rottenburg.de

 

Raphael Kleimann (Oslo) is a teacher, therapist and activist for spiritual ecology. He is the developer of the Baldron MistleTree Essences and the Geo-Biography healing method and gives lectures and courses all over Europe on spiritual research and modern spirituality as well as practical  help for radiation protection, living water and healthy homes.

Web: Baldron.org YouTube: BaldronTV — Telegram: BALDRON Earth Health Co-Creation

www.baldron.org

Remarks to the spiritual foundations we are building on in the lectures and seminars:

 

In this historical moment of the history of humanity we are called to raise to the occasion. The only way forward is to overcome our subconscious hinderances, so we become able to give our most valuable contribution. The group sphere in the seminars becomes an objective space, where potentiated growth becomes possible. Together we form a strong vessel that can open up to and receive the forces of Christ and Sophia, the highest hierarchical beings like the Zodiac beings or closer to our own I am-Being – the essential oil beings. A decisive key and the foundation of this work is the etheric perception. We will take strong steps into etheric perception which enable us to let ourselves be guided by the objective etheric streams. That way we can determine the spaces in our aura and the contents that live there, that need healing and transformation. We will sharpen our abilities to distinguish essential from non essential, helpful from misleading. It is about bringing the scientific precision and objectivity into the realm of spiritual research that gives us a safe and strong ground.

 

 

Steps into the New – Essential Oils for the birthing into the New Time    Thu, 27.8. 19.00

Essential oils are alive and wise beings, the plants as their mothers, but pollinated by the heavens. Every oil carries and conveys a divine principle. And every time has its remedies. In the watershed of the current challenges we need special oils that can guide us through the death and new birth of humanity. On this Thursday we will dive deep into an essential oil for this new birth. We will also cover the role of the Bosnian Pyramids and the biggest stone sphere of the world in Bosnia for this event.

 

 

The Heavenly Zodiac and the -Counter-Zodiac in the Corona Challenge –  How to Navigate the Quest

Fri, 28.8. 19.00

 

The global challenge of the Corona crisis gives rise to the shadow side of the Zodiac. Apart from the Divine Zodiac there is also a counter Zodiac at work in the world and in every one of us. While the divine Zodiac works for the evolution of humanity and creation, the counter Zodiac pushes a counter creation, feeding from our lack of consciousness. We need to know that the counter forces play an important role in the big picture of evolution, awakening us to ßstand up to our true potential. They are just a kind of nasty teachers that force and cheat compared to the angelic beings that work with love and consciousness and always respect our freedom. On this evening end we will understand how through dismantling and transforming our personal counter Zodiac spaces we also contribute to the greater good and help to master the current challenges.

Welcome to an evening opening up for new horizons.

 

 

Thomas von Rottenburg, being a Naturopath since1993, he researches world wide new essential oils for special challenges of our time. More and more important has become his work transforming counter Zodiac spaces, and opening up much stronger to the Divine Zodiac – especially helpful to overcome deep seated subconscious hinderances, e.g. in Trauma therapy, cancer, auto-immune diseases. He uses Soulwork to explore the hidden causes of a given issue or disease. He teaches internationally about essential oils and Zodiac Medicine. Together with his wife Ana Pogacnik he gives seminars on Geomancy in different countries. He has written „Heilkunde der ätherischen Öle“ (The Healing Arts of Essential Oils) and cowritten with his wife Ana and Marko Pogacnik: “Die Wahrheit aus der Zukunft – die Botschaft der bosnischen Pyramiden als Wandlungsimpuls für die Neue Zeit.“ (The truth coming from the future – the message of Bosnian pyramids as an impulse of change for the New Time). Currently he is writing on his new book about the oils of the New Time.

Hvordan dyrekretsens krefter hjelper oss å stige opp som menneskehet

Thomas von Rottenburg & Raphael Kleimann

 

Trinn inn i den nye – essensielle oljer for fødselen inn i den nye tiden

Foredrag av Thomas von Rottenburg; introduksjon: Raphael Kleimann

Tors, 27.8. 19.00 Bokhandel Astropos, Josefinesgate 12, Oslo

 

Zodiak og mot-Zodiak i Corona-utfordringen; Slik navigerer du i din søken

Dobbeltforelesning av Thomas von Rottenburg og Raphael Kleimann

Fre, 28.8. 19.00 Oscarsgate 10, Oslo

 

3-dagers seminar, Maon: 31. august – 2. september, Oslo-området

Zodiac-kreftene er av høyeste guddommelig orden, unikt helbredende, guddommelig kreative og hver dag virksom i oss for utviklingen av menneskeheten. Lite kjent, men smertelig effektive er motstandskreftene –

mot-Zodiaken –– som også virker hver dag i hver og en av oss. Næret av vår mangel på bevissthet kan disse kreftene virke i det ubevisste, men deres dypere formål er å vekke oss. I den globale korona-situasjonen er det selvfølgelig en sterk motarbeider-Zodiac som er på jobb. Dette vesenet påvirker hver og en av oss – i ulik grad.

 

I dette seminaret vil vi arbeide med å finne og forstå vårt personlige mot-Zodiak-rom, og vi vil forandre dens skadelige dynamikk slik at vi bedre kan motta hjelpen fra de guddommelige stjernetegnene. Spesielle essensielle oljer og mistelteinessenser vil støtte oss i dette oppdraget. På denne måten kan vi bygge styrke og bevissthet for å mestre de aktuelle utfordringene. Vi gleder oss til et livlig seminar med bemerkelsesverdige gjennombrudd.

 

Thomas v. Rottenburg: Naturopat siden 1993, først i Berlin, for tiden i Slovenia.

Forfatter og foreleser. Sammen med kona Ana Pogacnik, medgründer av legingen

sentrum nær den største steinsfæren i Bosnia, i nærheten av de bosniske pyramidene.

Thomas er en kjent åndelig forsker og internasjonal forelesning, spesielt om

vesener av essensielle oljer og dyrekretsen.

Nett: thomas-von-rottenburg.de

 

Raphael Kleimann (Oslo) er lærer, terapeut og aktivist for åndelig økologi. Han er den

utvikler av Baldron MistleTree Essences og Geo-Biography healing-metoden og gir

forelesninger og kurs over hele Europa om åndelig forskning og moderne spiritualitet samt

praktisk hjelp til strålebeskyttelse, levende vann og sunne hjem.

Nett: Baldron.org YouTube: BaldronTV – Telegram: BALDRON Earth Health Co-Creation

www.baldron.org

Seminar Times: Mo & Tue 9 – 21, We 9 – 18 (no bekymringer – vi har tilstrekkelige pauser)

Undervisning:

Foredrag: 100 kr. – 3-dagers seminar: 2800 NOK (rabatt på forespørsel)

Sted:

Foredrag: Oslo, se over. Konsultasjoner: Vinterbro, 30 minutter fra Oslo sentrum.

Seminar: Oslo-omgivelser

Info, meld deg på: Friedrun Plementas 41305952 e-post: frieple@gmail.com

Side 2

Kommentarer til de åndelige fundamentene vi bygger på i forelesningene og seminarene:

 

I dette historiske øyeblikket i menneskehetens utvikling, er vi kallet til å reise oss opp for å møte utfordringene. Den eneste gangbare veien fremover, er å overvinne våre underbevisste hindringer, slik at vi blir i stand til å gi våre mest verdifulle bidrag. Ved at gruppesfæren i seminarene blir et objektivt rom der potensert vekst blir mulig, kan vi sammen danne et sterkt kar som kan åpne for og motta Kristi krefter og Sophia. De høyeste hierarkiske vesener, som zodiakens vesener eller nærmere vårt eget jeg er-det – de essensielle oljenes vesener. En avgjørende nøkkel og grunnlaget for dette arbeidet er fornemmelsen av det eteriske.

 

Vi vil gjennom seminaret ta sterke skritt inn en slik eterisk fornemmelse som gjør at vi kan la oss lede av de objektive eteriske strømmene. På den veien kan vi bestemme mellomrommene i auraen vår og erfare hva som finnes der som trenger helbredelse og

transformasjon. Vi vil skjerpe våre evner til å skille det essensielle fra det ikke-essensielle, det nyttige fra

unyttige og villedende. Det handler om å skape en trygg og sterk grunn ved å bringe en vitenskapelig presisjon og objektivitet til vår åndelige forskning.

 

Trinn inn i den nye – essensielle oljer for fødselen til den nye tiden

Torsdag, 27.8. 19.00

Eteriske oljer er levende og kloke vesener, plantene er deres mødre, men de pollineres av himmelen. Hver olje

bærer og formidler et guddommelig prinsipp, og hver tid har sine remedier. I vannskillet ved vår tids

utfordringer trenger vi spesielle oljer som kan lede oss gjennom menneskehetens død og ny fødsel. På foredraget denne torsdagen vil vi dukke dypt ned i en eterisk olje for denne nye fødselen. Vi vil også ta opp rollen til Bosnias pyramider og verdens største steinsfære i Bosnia i sammenheng med vå tids hendelser.

 

Den himmelske zodiaken og mot-zodiaken i Corona utfordringene –

slik navigerer du i din søken

Fre, 28.8. 19.00

Den globale utfordringen med Corona-krisen vekker opp skyggesiden av dyrekretsen. Bortsett fra den guddommelige

zodiaken er det også en mot-zodiak på jobb i verden og i hver og en av oss. Mens den guddommelige dyrekretsen

arbeider for utviklingen av menneskeheten og skapelsen, støter mot-zodiaken imot skapelsen, næret av vår mangel på bevissthet. Vi må vite at motkreftene spiller en viktig rolle i det store bildet av evolusjon, vekker oss til å stå opp til vårt sanne potensial. De er bare en slags ekle lærere som lyver og jukser, sammenlignet med englevesener som jobber med kjærlighet og bevissthet og alltid

respekterer vår frihet. Denne kvelden vil bringe oss til å forstå hvordan vi, gjennom då avdekke og transformere våre

personlig mot- Zodiac utfordringer, også bidrar til det gode og hjelper til med å mestre tidens utfordringer.

 

Velkommen til en kveld som åpner for nye horisonter.

Thomas von Rottenburg var en naturopat siden 1993 og forsker på nye, essensielle oljer over hele verden for de

spesielle utfordringene i vår tid. hans arbeid med transformering av mot- zodiak felt har blitt stadig viktigere,

og åpner mye sterkere for den guddommelige dyrekretsen – spesielt nyttig for å overvinne dyptliggende

underbevisste hindringer for eksempel ved traumeterapi, kreft, autoimmune sykdommer. Han bruker Soulwork til å

utforske de skjulte årsakene til et gitt problem eller sykdom. Han underviser internasjonalt om essensielle oljer og

Zodiac Medicine. Sammen med kona Ana Pogacnik holder han seminarer om geomanti i forskjellige land.

Han har skrevet “Heilkunde der ätherischen Öle” (The Healing Arts of Essential Oils) og sammen med

kona Ana og Marko Pogacnik: “Die Wahrheit aus der Zukunft – die Botschaft der bosnischen Pyramiden als

Wandlungsimpuls für die Neue Zeit. “(Sannheten kommer fra fremtiden – budskapet om de bosniske pyramider

som en impuls av endring for den nye tiden). For øyeblikket skriver han på sin nye bok om oljene for den nye tiden.

 

 

Pathways to the Heart of the Earth

How the Zodiac Forces help us ascend as Humanity

Thomas von Rottenburg & Raphael Kleimann

Steps into the New – Essential Oils for the birthing into the New Time

Lecture by Thomas von Rottenburg; introduction: Raphael Kleimann

Thu, 27.8. 19.00 Bokhandel Astropos, Josefinesgate 12, Oslo

 

The Heavenly Zodiac and the -Counter-Zodiac in the Corona Challenge –  How to Navigate the Quest

Double-Lecture by Thomas von Rottenburg and Raphael Kleimann

Fri, 28.8. 19.00 Oscarsgate 10, Oslo

3-Day-Seminar, Mo – We: Aug 31 – Sept 2, Oslo area

 

The Zodiac forces are of highest divine order, uniquely healing, divinely creative and at work every day in us for the evolution of humanity. Little known but still painfully effective  is the counter Zodiac – the forces of counter creation – also at work every day in every one of us – but they can only work subconsciously, feeding on our lack of consciousness. Their deeper purpose is to wake us up.

Of course in the global corona-situation there is a strong counter Zodiac being at work. And this being affects every one of us – to varying degrees.

In this seminar we will find and understand our personal counter Zodiac space and we will transform its detrimental dynamic so we can better receive the blessings of the divine Zodiac. Special essential oils and mistletoe essences will support us in this quest.

In this way we can build the strength and consciousness to master the current challenges. We are looking forward to a lively seminar with remarkable breakthroughs.

Thomas v. Rottenburg: Naturopath since 1993, first in Berlin,currently in Slovenia. Author and lecturer. Together with his wife Ana Pogacnik, co-founder of the healing center near the biggest stone sphere of the world in Bosnia, near the Bosnian Pyramids. Thomas is a renowned spiritual researcher and international lecture, especially about the beings of the essential oils and the Zodiac.

Web: thomas-von-rottenburg.de

 

Raphael Kleimann (Oslo) is a teacher, therapist and activist for spiritual ecology. He is the developer of the Baldron MistleTree Essences and the Geo-Biography healing method and gives lectures and courses all over Europe on spiritual research and modern spirituality as well as practical  help for radiation protection, living water and healthy homes.

Web: Baldron.org YouTube: BaldronTV — Telegram: BALDRON Earth Health Co-Creation

www.baldron.org

Remarks to the spiritual foundations we are building on in the lectures and seminars:

 

In this historical moment of the history of humanity we are called to raise to the occasion. The only way forward is to overcome our subconscious hinderances, so we become able to give our most valuable contribution. The group sphere in the seminars becomes an objective space, where potentiated growth becomes possible. Together we form a strong vessel that can open up to and receive the forces of Christ and Sophia, the highest hierarchical beings like the Zodiac beings or closer to our own I am-Being – the essential oil beings. A decisive key and the foundation of this work is the etheric perception. We will take strong steps into etheric perception which enable us to let ourselves be guided by the objective etheric streams. That way we can determine the spaces in our aura and the contents that live there, that need healing and transformation. We will sharpen our abilities to distinguish essential from non essential, helpful from misleading. It is about bringing the scientific precision and objectivity into the realm of spiritual research that gives us a safe and strong ground.

 

 

Steps into the New – Essential Oils for the birthing into the New Time    Thu, 27.8. 19.00

Essential oils are alive and wise beings, the plants as their mothers, but pollinated by the heavens. Every oil carries and conveys a divine principle. And every time has its remedies. In the watershed of the current challenges we need special oils that can guide us through the death and new birth of humanity. On this Thursday we will dive deep into an essential oil for this new birth. We will also cover the role of the Bosnian Pyramids and the biggest stone sphere of the world in Bosnia for this event.

 

 

The Heavenly Zodiac and the -Counter-Zodiac in the Corona Challenge –  How to Navigate the Quest

Fri, 28.8. 19.00

 

The global challenge of the Corona crisis gives rise to the shadow side of the Zodiac. Apart from the Divine Zodiac there is also a counter Zodiac at work in the world and in every one of us. While the divine Zodiac works for the evolution of humanity and creation, the counter Zodiac pushes a counter creation, feeding from our lack of consciousness. We need to know that the counter forces play an important role in the big picture of evolution, awakening us to ßstand up to our true potential. They are just a kind of nasty teachers that force and cheat compared to the angelic beings that work with love and consciousness and always respect our freedom. On this evening end we will understand how through dismantling and transforming our personal counter Zodiac spaces we also contribute to the greater good and help to master the current challenges.

Welcome to an evening opening up for new horizons.

 

 

Thomas von Rottenburg, being a Naturopath since1993, he researches world wide new essential oils for special challenges of our time. More and more important has become his work transforming counter Zodiac spaces, and opening up much stronger to the Divine Zodiac – especially helpful to overcome deep seated subconscious hinderances, e.g. in Trauma therapy, cancer, auto-immune diseases. He uses Soulwork to explore the hidden causes of a given issue or disease. He teaches internationally about essential oils and Zodiac Medicine. Together with his wife Ana Pogacnik he gives seminars on Geomancy in different countries. He has written „Heilkunde der ätherischen Öle“ (The Healing Arts of Essential Oils) and cowritten with his wife Ana and Marko Pogacnik: “Die Wahrheit aus der Zukunft – die Botschaft der bosnischen Pyramiden als Wandlungsimpuls für die Neue Zeit.“ (The truth coming from the future – the message of Bosnian pyramids as an impulse of change for the New Time). Currently he is writing on his new book about the oils of the New Time.

 

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *